ALMALAND jest zespołem projektowo-konsultingowym. Dostarczamy klientom, operującym na rynku globalnym i regionalnym, innowacyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne. Wspieramy przedsięwzięcia, w których świat biznesu i nauki zamieniają pomysły na sukcesy.

 

REACH

REACH to rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Systemem zarządza Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Rozporządzenie REACH nakłada na podmioty przemysłowe odpowiedzialność za zarządzanie zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Wszyscy producenci i importerzy substancji chemicznych – bez względu na to czy występują one w stanie czystym, są składnikami mieszanin chemicznych czy też składnikami wyprodukowanych wyrobów, z których mogą być uwalniane – są zobowiązani do identyfikowania i kontrolowania ryzyka związanego z substancjami, które produkują i wprowadzają do obrotu, a także do dostarczenia odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkownikom na dalszym etapie łańcucha dostaw.

Wszelkie formy prowadzenia recyclingu i odzysku włączając w to procesy mechaniczne, których efektem jest powstanie jednej lub więcej substancji, lub ich mieszanin, lub w sytuacji, gdy w efekcie procesu przetwarzania odpad przekształcany jest w produkt finalny, uznaje się za proces wytwórczy. Dlatego też, recyklerzy tworzyw sztucznych muszą postępować zgodnie z wytycznymi REACH dla producentów i wytwórców – zarówno dla substancji i ich mieszanin, jak i produktów.

Poza wyjątkami do rejestru substancji (Art. 2.7.d) recyklerzy podlegają obowiązkowi REACH,. W skrócie, muszą opracować kartę SDS, oraz wypełnić procedurę rejestracyjną.  

Brak rejestracji wiąże się z zakazem produkcji/importu/wprowadzenia do obrotu danej substancji.

W wyniku oceny zarejestrowanej substancji możliwe jest zastosowanie przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) ograniczeń w stosunku do substancji stwarzających szczególne obawy.

Z kalendarza rozporządzenia REACH:

1. 12. 2010 – termin rejestracji substancji chemicznych produkowanych lub importowanych w ilościach powyżej 1000 ton rocznie, oraz substancji trwałych, ulegających bioakumulacji oraz toksycznych dla środowiska (PBT oraz vPvB) w ilościach powyżej 100 ton rocznie, oraz wszystkich substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne i wpływające na rozrodczość (CMR kat 1 i 2 wg Dyrektywy DSD lub CMR 1A i 1B wg Rozporządzenia CLP) w ilościach powyżej 1 tony rocznie.

31. 05. 2013 - termin rejestracji substancji chemicznych produkowanych lub importowanych w ilościach 100 - 1000 ton rocznie.

31. 05. 2018 – termin rejestracji substancji chemicznych produkowanych lub importowanych w ilościach powyżej 1 tony rocznie.

Partnerzy
strzałka http://www.recovinyl.com/ strzałka http://www.amtrans.pl/ strzałka http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm strzałka http://www.eucertplast.eu/